Vecākiem

Pasākumi skolēnu vecākiem 2017./2018. m.g.

 

Pasākumi
 07.10.2017.  plkst. 10.00 Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
 09.11.2017.  plkst. 17.00 1.- 12. klašu vecāku diena, vecāku kopsapulce
 21.12.2017.  plkst. 18.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts 1.- 12. klašu vecākiem
 25.01.2018  plkst. 18.00 Koru kari mūzikas novirziena klasēm
 15.02.2018.
 plkst. 17.00
1.- 12. klašu vecāku diena
 06.04.2018  plkst. 18.00 Žetonu vakars 12. klasēm
 23.03.2018.
 plkst. 18.00
Pogu balle 9. klasēm
 18.04.2018.
 plkst. 17.00 Instrumentālās mūzikas koncerts
 19.04.2018.  plkst. 18.00 1.-12. klašu vecāku kopsapulce
 26.04.2018  plkst. 18.00 Pasākums Veiksminieks - 2018 1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 11.05.2018.  plkst. 18.00

 Koncerts veltīts Ģimenes dienai

 

Vecāku dienas
 09.11.2017  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 15.02.2018  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 19.04.2018  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem

 

 

Vecāku sapulču tematika 2017./2018. m.g.

 

07.09.2016. 1. klašu vecāku kopsapulce

1. Mācību procesa organizācija, interešu izglītības iespējas skolā.
2. Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem.
3. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
4. Skolas atbalsta personāla darbība, atbalsts skolēniem un vecākiem.
5. Mūzikas programmas īstenošana skolā.

07.10.2016. Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

1. Skolas prezentācija.
2. Mācību procesa organizācija skolā.
3. Iepazīšanās ar klases audzinātājiem un klašu telpām.
4. Koncerts.

09.11.2016. 2. - 12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

1. Aktualitātes skolas darbā 2017./18.m.g.
2. Skolas darba pašnovērtējums un jaunā skolas attīstības plāna prezentācija.
3. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
4. Audzināšanas darba prioritātes, interešu izglītības programmas, pulciņu darbs.
5. 9. un 12. klašu skolēnu gatavošanās valsts pārbaudes darbiem.

19.04.2017. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

1. Skola 2030. Par jaunā izglītības satura ieviešanu.
2. Skolas gada darba uzdevumu izpilde.
2. Skolas darba pašvērtējums p/jomās „Mācīšana un mācīšanās” un „Skolēnu sasniegumi”.
3. Skolas padomes vēlēšanas.
4. 9. un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK noteikumiem.

Nr. 591 „Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”
Nr. 112 „Kārtība , kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem”
Nr. 394 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”

 

Direktore                                                        V. Poikāne

15.09.2017.

 

Informācija vecākiem par ziņu sniegšanu

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus par skolēna neierašanos skolā informēt klases audzinātāju vai e-klasē sūtīt e-pastu līdz plkst.10.00 attiecīgajā mācību dienā.

Brīdinām! Ja skolēnam saskaņā jau ar minētajiem MK noteikumiem ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas, skolas vadība par to informē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Lūdzam mājas lapas sadaļā „Normatīvie dokumenti” arī iepazīties ar dokumentu „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola