Vecākiem

Pasākumi skolēnu vecākiem 2019./2020. m.g.


Pasākumi
 07.09.2019.  plkst. 16.00 Tēvu dienas svinību aktivitātes
 28.09.2019.  plkst. 10.00 Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un vecākiem
 21.11.2019.  plkst. 17.00 1.-12. klašu vecāku diena, vecāku kopsapulce
 22.11.2019.  plkst. 18.00 Vecāku balle
 20.12.2019.  plkst. 18.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts 1.-12. klašu skolēnu vecākiem
 24.01.2020.  plkst. 18.00
Koru kari
 27.02.2020.  plkst. 17.00 1.-12. klašu vecāku diena
 16.04.2020.
 plkst. 17.00
Instrumentālās mūzikas koncerts
 23.04.2020.
 plkst. 18.00 1.-12. klašu vecāku kopsapulce
 07.05.2020.  plkst. 18.00 Koncerts veltīts Ģimenes dienai
 14.05.2020.  plkst. 18.00 Pasākums „Veiksminieks -2020” 1.-12. klašu skolēnu vecākiem

 

Vecāku dienas
 21.11.2019.  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 27.02.2020.  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 23.04.2020.  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem

Vecāku sapulču tematika 2019./2020. m.g.


05.09.2019. 1. klašu vecāku kopsapulce

 1. Mācību procesa organizācija, interešu izglītības iespējas skolā.

 2. Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem.
 3. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
 4. Skolas atbalsta personāla darbība, atbalsts skolēniem un
     vecākiem.
 5. Mūzikas programmas īstenošana skolā.
 6. Gatavošanās Tēva dienas svinībām.

 

28.09.2019. Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
 1. Skolas prezentācija.
 2. Mācību procesa organizācija skolā.
 3. Iepazīšanās ar klases audzinātājiem un klašu telpām.
 4. Koncerts.

 

21.11.2019. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce
 1. Aktualitātes skolas darbā 2019./2020. m.g.
 2. Skolas attīstības prioritātes un skolas darba uzdevumi.
 3. Skolēnu mācību sasniegumi.
 4. Aktualitātes klasēs ar padziļinātu mūzikas mācību.
 5. Audzināšanas darba prioritātes, interešu izglītības programmas, pulciņu darbs.
 6. 9. un 12. klašu skolēnu gatavošanās valsts pārbaudes darbiem.
 7. Skolas darba pašnovērtējums.
 8. Gatavošanās vecāku ballei 22. novembrī.

 

23.04.2020. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

 1. Skola 2030. Par jaunā izglītības satura ieviešanu.

 2. Skolas gada darba uzdevumu izpilde.
 3. Skolas darba pašvērtējums p/jomās „Mācību saturs”, „Mācīšana un mācīšanās” un „Skolēnu sasniegumi”.

 4. 9. un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK noteikumiem.

    • Nr. 591 „Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”
    • Nr. 112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem” 
    • Nr. 394 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”

Skolas direktore

12.09.2019.

V. Poikāne

 


Informācija vecākiem par ziņu sniegšanu

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus par skolēna neierašanos skolā informēt klases audzinātāju vai e-klasē sūtīt e-pastu līdz plkst.10.00 attiecīgajā mācību dienā.

Brīdinām! Ja skolēnam saskaņā jau ar minētajiem MK noteikumiem ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas, skolas vadība par to informē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Lūdzam mājas lapas sadaļā „Normatīvie dokumenti” arī iepazīties ar dokumentu „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola