Vecāku sapulču tematika 2019./2020. m.g.

Vecāku sapulču tematika 2019./2020. m.g.


05.09.2019. 1. klašu vecāku kopsapulce

 1. Mācību procesa organizācija, interešu izglītības iespējas skolā.

 2. Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem.
 3. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
 4. Skolas atbalsta personāla darbība, atbalsts skolēniem un
     vecākiem.
 5. Mūzikas programmas īstenošana skolā.
 6. Gatavošanās Tēva dienas svinībām.

 

28.09.2019. Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
 1. Skolas prezentācija.
 2. Mācību procesa organizācija skolā.
 3. Iepazīšanās ar klases audzinātājiem un klašu telpām.
 4. Koncerts.

 

21.11.2019. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce
 1. Aktualitātes skolas darbā 2019./2020. m.g.
 2. Skolas attīstības prioritātes un skolas darba uzdevumi.
 3. Skolēnu mācību sasniegumi.
 4. Aktualitātes klasēs ar padziļinātu mūzikas mācību.
 5. Audzināšanas darba prioritātes, interešu izglītības programmas, pulciņu darbs.
 6. 9. un 12. klašu skolēnu gatavošanās valsts pārbaudes darbiem.
 7. Skolas darba pašnovērtējums.
 8. Gatavošanās vecāku ballei 22. novembrī.

 

23.04.2020. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

 1. Skola 2030. Par jaunā izglītības satura ieviešanu.

 2. Skolas gada darba uzdevumu izpilde.
 3. Skolas darba pašvērtējums p/jomās „Mācību saturs”, „Mācīšana un mācīšanās” un „Skolēnu sasniegumi”.

 4. 9. un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK noteikumiem.

    • Nr. 591 „Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”
    • Nr. 112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem” 
    • Nr. 394 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”

Skolas direktore

12.09.2019.

V. Poikāne

 


Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola