Attīstības prioritātes

Skolas attīstības prioritātes 2020. - 2023. gadam


Joma2020./2021.2021./2022.2022./2023.
Mācību saturs

Pamatizglītības standartu - izglītības mūsdienīgai lietpratībai - īstenošana 1.,4.,7. klasēs atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā

Audzināšanas darba programmas aktualizēšana un realizēšana

Pamatizglītības standartu - izglītības mūsdienīgai lietpratībai - īstenošana1., 2.,4.,5.,7.,8. klasēs atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā

Audzināšanas darba programmas aktualizēšana un realizēšana

Pamatizglītības standartu - izglītības mūsdienīgai lietpratībai - īstenošana 1.-9. klasēs atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā

Audzināšanas darba programmas aktualizēšana un realizēšana

Mācīšana un mācīšanās

Kompetenču pieejai atbilstošu metožu apguve un lietošana

Skolēnu ar mācīšanās grūtībām integrēšana skolas vidē

IT inovatīva izmantošana mācību procesā

Kompetenču pieejai atbilstošu metožu apguve un lietošana Kompetenču pieejai atbilstošu metožu apguve un lietošana
Skolēnu sasniegumi Skolēnu motivēšana un personīgās atbildības paaugstināšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai Skolēnu motivēšana un personīgās atbildības paaugstināšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai

Skolēnu motivēšana un personīgās atbildības paaugstināšana augstāku mācību rezultātu sasniegšanai

Atbalsts skolēniem

Interešu izglītības programmu kolektīvu darbības un sasniegumu veicināšana, gatavojoties XII Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem

Projektu iespēju efektīva izmantošana darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām

Karjeras izglītības programmas pilnveidošana un īstenošana

Projektu iespēju efektīva izmantošana darbā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām

Karjeras izglītības programmas pilnveidošana un īstenošana

Skolas vide

Mūsdienīgas mācību vides attīstīšana un labiekārtošana

Datorkabinetu remonts un jauna aprīkojuma iegāde

Pozitīva skolas iekšējā un ārējā tēla veidošana, gatavojoties skolas reorganizācijai par pamatskolu
Mazās sporta zāles remonts
Basketbola laukuma rekonstrukcija
Pozitīva skolas iekšējā un ārējā tēla veidošana pamatskolas statusā

Lielās sporta zāles remonts

Resursi

Skolas materiāltehnisko resursu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana

Skolotāju profesionālās kapacitātes nodrošinājums atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā

Skolas materiāltehnisko resursu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana

Skolotāju profesionālās kapacitātes nodrošinājums

Skolas materiāltehnisko resursu atjaunošana, papildināšana un efektīva izmantošana

Skolotāju profesionālās kapacitātes nodrošinājums

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Gatavošanās skolas un izglītības programmu akreditācijai

Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana, gatavojoties skolas reorganizācijai par pamatskolu  Skolas attīstības un konkurētspējīgas darbības nodrošināšana pamatskolas statusā
Skolas darba pašnovērtēšana, Attīstības plāna 2023.-2025. izstrādāšana 

 

Attīstības plāns akceptēts pedagoģiskās padomes sēdē 03.01.2020., skolas padomes sēdē 20.02.2020.

Direktore V. Poikāne

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola