Attīstības prioritātes

Skolas attīstības prioritātes 2017. - 2019. gadam

Joma2017./2018.2018./2019.2019./2020.
Mācību saturs

Starp priekšmetu saiknes, caurviju prasmju un vērtīborientācijas iekļaušana mācību saturā

Datorikas mācību satura aprobācija 1.,2.,7.,8.,9. klasēs

Kompetenču pieejā balstīta satura plānošana

Pamatizglītības un profesionāli orientēta virziena programmu licencēšana

Kompetenču pieejā balstīta satura plānošana

Jomas pašnovērtējums

Mācīšana un mācīšanās

Metožu dažādošana un pilnveidošana darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām

Mācību metožu izmantošana, kas nodrošina saikni ar reālo dzīvi un kompetenču pieejas izglītībā īstenošanu

Kompetenču pieejai atbilstošu metožu apguve un lietošana

Jomas pašnovērtējums

Skolēnu sasniegumi Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana , skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos noturība un uzlabošana Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana , skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos noturība

Skolēnu mācību sasniegumu analīze atbilstoši kompetenču izglītības prasībām

Atbalsts skolēniem

Skolēnu pašpārvaldes darba aktivizēšana

Vadlīniju skolēnu vērtībizglītošanā īstenošana, akcentējot karjeras izglītību

Vadlīniju skolēnu vērtībizglītošanā īstenošana

Piedalīšanās pasākumos, veltītos Latvijas simtgadei

Jomas pašnovērtējums

Interešu izglītības programmu kolektīvu sasniegumu veicināšana, gatavojoties Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem

Skolas vide

Fiziskās vides uzlabošana, piederības apziņas veicināšana, gatavojoties skolas 50 gadu jubilejai

Jomas pašnovērtējums

Skolas fiziskās vides pilnveidošana: medicīnas kabineta remonts

Sadarbības vides nodrošināšana ar 2. vidusskolas pedagogiem un izglītojamajiem

Skolas fiziskās vides pilnveidošana:
mazās sporta zāles remonts

Skolotāju istabas remonts

Resursi

Moderno IT bāzes pilnveide, inovatīva to izmantošana mācību procesā

Jomas pašnovērtējums

ITbāzes pilnveide, inovatīva to izmantošana mācību procesā , informācijas apmaiņā un personāla ikdienas darbā

Atsevišķu mācību kabinetu remonts 1.,2. stāvā

IT bāzes pilnveide, inovatīva to izmantošana mācību procesā , informācijas apmaiņā un personāla ikdienas darbā

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba popularizēšana, 50 gadu jubilejas pasākumu organizatoriska vadīšana

Skolas darba popularizēšana, aktivitātes skolēnu kontingenta saglabāšanai 10.-12. klasēs un 1. klašu komplektācijā

Skolēnu un pedagogu iesaistīšana projektos un sadarbības veicināšana

Skolas darba pašnovērtēšana, jaunā attīstības plāna 2020.-2022.gadam izstrādāšana

Gatavošanās skolas un izglītības programmu akreditācijai

 

Attīstības plāns akceptēts pedagoģiskās padomes sēdē 29.08.2017., skolas padomes sēdē 10.10.2017.

Direktore                                                                                           V. Poikāne

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola