Attīstības prioritātes

Skolas attīstības prioritātes 2014.-2016. gadam

 

Joma2014./2015.2015./2016.2016./2017.
Mācību saturs Jaunā mācību priekšmeta (angļu valoda) mācīšana no 1. klases

Jaunā mācību priekšmeta (angļu valoda) mācīšana 1., 2. klasēs

Interneta resursu un digitālo mācību līdzekļu daudzveidīga izmantošana mācību procesā

Jomas pašnovērtējums
Mācīšana un mācīšanās

„Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības” īstenošanas nodrošināšana

Atbalsta pasākumu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un darba ar talantīgajiem skolēniem pilnveidošana

Iekšējās kārtības noteikumu konsekventa ievērošana (mācību stundu neattaisnotie kavējumi vidusskolas klasēs)

 

Jomas pašnovērtējums

Jaunāko IT inovatīva izmantošana mācību procesā
Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu ikdienas darbā uzlabošana, paaugstinot skolēnu personīgo atbildību pozitīva rezultāta sasniegšanai Skolēnu sasniegumu ikdienas darbā uzlabošana Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana, skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos noturība
Atbalsts skolēniem

Interešu izglītības programmu kolektīvu sasniegumu veicināšana, gatavojoties Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.

Klašu audzinātāju efektīvas sadarbības ar mācību priekšmetu skolotājiem uzlabošana atbalsta sniegšanā skolēniem ar mācību grūtībām un organizējot sapulces vecāku informēšanai par mācību un audzināšanas darbu.

Jomas pašnovērtējums

Atbalsta personāla darba pilnveidošana skolēnu ģimeņu motivēšanā līdzdarboties bērnu problēmu risināšanā.

Atbalsta personāla preventīvā darba aktivizēšana klašu grupās atbilstoši skolēnu vecumposmam

Skolas vide

Skolēnu pašpārvaldes darba aktivizēšana (iesaistīšana IKN ievērošanas pārraudzībā un pozitīvas sadarbības vides veidošanā)

Publikāciju sistēmas (skolas mājas lapas) pilnveidošana skolas darba un tēla popularizēšana

Skolas teritorijas labiekārtošana, bruģa uzlikšana un basketbola laukuma labiekārtošana

Skolas fiziskās vides pilnveidošana

 

 

 

Jomas pašnovērtējums

Resursi

Moderno tehnoloģiju bāzes pilnveide, inovatīva to izmantošana mācību procesā, informācijas apmaiņā un personāla ikdienas darbā

 
 
Bibliotēkas krājumu papildināšana ar jaunajiem standartiem atbilstošiem mācību līdzekļiem
Skolas materiāltehniskās bāzes papildināšana ar mācību līdzekļiem, tehniskajiem līdzekļiem, jaunu aprīkojumu

 

 

Remonti:

meiteņu tualetes remonts,

Pedagoģiskā personāla slodžu sadalījuma un darba organizācijas izpēte, samazinoties skolēnu skaitam

 

 

Remonti:

virtuves telpu remonts; sporta zāles remonts

Jomas pašnovērtējums

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas darba popularizēšana, aktivitātes skolēnu kontingenta saglabāšanai 10.-12. klasēs

Gatavošanās skolas un izglītības programmu akreditācijai

Skolas darba popularizēšana, aktivitātes skolēnu kontingenta saglabāšanai 10.-12. klasēs

 

Skolēnu un pedagogu iesaistīšana starptautiskajos projektos, un sadarbības veicināšana ar citām izglītības iestādēm

Skolas darba pašvērtēšana, jaunā attīstības plāna 2017.-2019.gadam izstrādāšana

 

Mūzikas novirziena 45 gadu jubilejas pasākumu organizācija un vadīšana

 

Gatavošanās skolas 50 gadu jubilejai

 

Attīstības plāns akceptēts Skolas padomes sēdē 18.03. 2014., pedagoģiskās padomes sēdē 19.03.2014.

Direktore                        V. Poikāne

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola