Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2019./2020. m.g.

N.p.k.Vārds, UzvārdsKlase
1. Kristīne Krole 1.
2. Jūlija Grebeža 2.
3. Anna Zelenkova 3.
4. Jaroslavs Volkovs 4.
5. Jurijs Lonskis 5.
6. Aiva Litavniece 6.
7. Guntis Strapcāns 7.
8. Ainars Cauņa 8.
9. Aina Sondore 9.
10. Ervīns Zagorskis 10.
11. Rihards Breidaks 11.
12. Natālija Klešnika 12.
13.

Biruta Trimalniece

Skolotāja
14. Marija Strucinska Skolotāja
15. Sandis Bulduris Skolnieks
16. Linda Klešnika Skolniece
17. Vija Poikāne Direktore

 

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2019./2020. m.g.

OKTOBRIS

1. Skolas padomes sastāvs.
2. Skolas darba aktualitātes, uzdevumi 2019./2020. m.g.
3. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā.
4. Skolas Attīstības plāna prioritātes 2018.-2020.
5. 2019. gada budžeta izlietojums.
6. Gatavošanās vecāku ballei.
7. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
8. Vecāku vēstules IZM un Rēzeknes pilsētas domei.

FEBRUĀRIS

1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
2. Skolas fiziskās vides stāvoklis (sanitārhigiēniskie apstākļi, skolas ēdnīcas darbs)
3. Skolas darba pašvērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”.
4. Skolas budžets 2020. gadam.
5. Oktobra skolas padomes sēdes rekomendāciju izpilde.

APRĪLIS

1. Mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
2. Interešu izglītības programmu realizācija skolā.
3. Skolas darba uzdevumu izpilde.
4. Skolas darba pašnovērtējums pamatjomās „Atbalsts skolēniem”, „Skolas vide” , „Resursi”.
5. Skolas padomes rekomendāciju izpilde.
6. Jaunā skolas Attīstības plāna 2020.-2022. projekta izveide.

Skolas padomes priekšsēdētājs                                                                                                               A. Cauņa

10.10.2019.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola