Vecāku informēšanas kārtība

Skolēnu vecāku informēšanas kārtība

RĒZEKNES PILSĒTAS DOME
RĒZEKNES 5.VIDUSSKOLA
Reģ. Nr.   3113900065, Rūpnīcas ielā 11, Rēzeknē, Latvija LV-4600.
Tālr. 46-32714, tālr./fax 46-33413,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

KĀRTĪBA
Rēzeknē

03.01.2011.                                                                                                                                                                                                             Nr. 12

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

 

Izdota saskaņā ar Skolas nolikuma 70. punktu


I.  Vispārīgie noteikumi

1.Kārtība nosaka , kā izglītības iestāde ( turpmāk tekstā – skola) informē izglītojamo ( turpmāk tekstā-skolēnu ) vecākus (

personas, kas realizē aizgādību ) , pašvaldības vai valsts iestādes , ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.

2.Kārtība attiecas uz visiem 1.-12. klašu skolēniem.

II. Mērķis

3.Veikt regulāru kavējumu uzskaiti un samazināt neattaisnoto kavējumu skaitu.

III.     Atbildīgās personas par skolēnu kavējumu uzskaiti

4. Skolēnu vecāki  katru reizi, kad skolēns nevar apmeklēt skolu, telefoniski vai  e-  klasē informē klases audzinātāju vai

skolas lietvedības pārzini pa tālruni 64633413 vai 27874514  par skolēna neierašanās iemeslu ;
5. Mācību priekšmetu skolotāji katru mācību stundu  atzīmē klases žurnālā  (1.-3. klasēs ) vai e-klases žurnālā ( 4.-12.

klasēs ) skolēnus, kuri nav ieradušies skolā;
6. Klases audzinātāji:
      6.1. katru dienu līdz plkst.12.00 personīgi konstatē audzināmās klases skolēnu  neierašanos skolā;
      6.2. ne vēlāk, kā mācību dienas laikā elektroniskā veidā vai pa telefonu sazinās ar vecākiem un noskaidro skolēna

neierašanās iemeslu;
      6.3. katru dienu līdz plkst. 14.00. lielajā skolā pie lietvedības pārzines, sākumskolā pie laborantes  kavējumu

uzskaites žurnālā atzīmē datumu, klasi, skolēna uzvārdu un  neierašanās iemeslu;
      6.4. ja  vecāki nav informējuši klases audzinātāju par skolēna neierašanās iemeslu un nav izdevies sazināties ar

vecākiem , ailē „neierašanās iemesls” raksta „nav informācijas”;
      6.5. nodrošina, ka klases audzinātāja prombūtnes laikā informāciju lietvedības pārzinei iesniedz klases vecākais;
      6.6. ar šo kārtību iepazīstina skolēnus un vecākus;


7. Lietvedības pārzine/ laborante :
      7.1. seko , lai katru dienu līdz plkst. 14.00. klases audzinātāji veiktu ierakstu par skolēniem , kuri nav 

ieradušies skolā ;
      7.2. sadarbībā ar sociālo pedagogu katru dienu plkst.14 apkopo informāciju par skolēniem, kuri bez attaisnojoša

iemesla nav ieradušies skolā un informē direktori;
8. Sociālais pedagogs:
      8.1. katru dienu apkopo informāciju par skolēniem , kuri nav ieradušies skolā  bez attaisnojoša iemesla;
      8.2. katru pirmdienu informē  skolas vadību par skolēniem , kuri iepriekšējā nedēļā bez attaisnojoša iemesla

neapmeklēja skolu, nepieciešamības gadījumā atved skolēnus uz vadības sapulci situācijas noskaidrošanai un izvērtēšanai;
      8.3. ja skolēns vairāk kā 20 mācību stundas  semestrī nav apmeklējis skolu un skolai nav informācijas par neierašanās

iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, par to elektroniskā veidā informē pašvaldību ( izglītības pārvaldes

speciālisti bērnu tiesību jautājumos) .  


Direktore                                         V. Poikāne  

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola